Munkavédelmi oktatás PWX Kft.

Készítette:

Zellei László e.v. munkavédelmi szakmérnök (21/2019. M)

Székhely: 2464 Gyúró, Akácfa u. 4. Telephely/postacím: 2464 Gyúró, Akácfa u. 4.
Telefon/fax: 06-30-456-00-80 E-mail: zelleilaci@gmail.com
Nyilvántartási szám: 53538657 Adószám: 69686292-1-51

Tartalomjegyzék

Munkavédelmi oktatási tematika 

I. A tematika hatálya 

II. A munkavállalók jogai és kötelezettségei 

II.1. A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

II.2. A munkavállalók munkavédelmi jogai 

II.3. A munkavédelmi oktatások rendje 

III. A munkahelyre és a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

III.1. Munkaeszközök, és azok használata 

III.2. Sarokcsiszoló (Milwaukee AGVK 24-230EK DMS, Milwaukee AGV15-125XE, Milwaukee M18 CAG125X-502X) 

III.3. Fúró-csavarbehajtó és ütvecsavarozó (Milwaukee M18 CBLDD-202C, M18 CBLDD-202C) 

III.4. Fúrókalapács (Milwaukee PLH 28 XE) 

III.5. Egysebességes fúrógép (Milwaukee HDE 13RQX) 

III.6. Körfűrész (Parkside PHKS 1350 C2) 

III.7. Akkumulátor sortöltő (Milwaukee M1418C6) 

III.8. Turbomaró (Dremel 4000-1/45) 

III.9. Munkavégzésnéhány biztonsági követelménye képekben 

IV. A kézi anyagmozgatás tudnivalói 

IV.1. Súlyhatárok 

IV.2. A helyes testtartás 

IV.3. Teheremelés 

IV.4. Szállítás 

IV.5. Letétel 

IV.6. Több személy együttes anyagmozgatása 

IV.7. Hosszú tárgyak szállítása 

V. Munkabalesetek 

VI. Villamos biztonságtechnika 

VI.1. Áramütéses balesetek fajtái 

VI.2. Áram hatásai 

VI.3. A mentés és a segélynyújtás sorrendje 

VII. Gyakorlati oktatások anyaga 1

A tematika hatálya

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a PWX Kft. (továbbiakban: munkáltató) területén és működési körén belüli megvalósítása céljából – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – jelen munkavédelmi oktatási tematika alkalmazandó.

Hatálya kiterjed a munkáltató minden tevékenységi területére, létesítményeire, valamint bérleményeire.

Személyi hatálya kiterjed a vállalkozásnál munkaviszonyban álló munkavállalókra.

A munkavállalók jogai és kötelezettségei

A munkavállalók munkavédelmi feladatai

 

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

Munkavégzésre alkalmas állapotban lévőnek csak az a dolgozó tekinthető, aki:

 • a munkahelyen a munkaidő megkezdése előtt pontosan, kipihenten, alkoholos befolyásoltság, és drog hatásától mentesen jelenik meg.
 • az orvosi alkalmassági vizsgálaton a munkakör ellátására egészségileg alkalmasnak van minősítve,
 • nem szed olyan orvosságot, amelynek mellékhatása szédülést, rosszullétet, vérnyomás ingadozást, vagy egyéb rosszullétet okozhat,
 • a munkakör betöltéséhez előírt munka, és védőruházatot viseli,
 • rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges szakmai, és munkavédelmi ismeretekkel, készséggel és jártasággal.

A munkavállaló köteles:

 • a rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni,
 • a tevékenységhez előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható módon tisztán tartani,
 • a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni,
 • a munkaterületén a figyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,
 • a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni,
 • a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárható módon megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől,
 • a munkahelyén bekövetkezett, illetve a tudomására jutott legkisebb sérülést, balesetet azonnal bejelenteni, valamint sérülésével elsősegélynyújtásra jelentkezni.

A munkavállalók munkavédelmi jogai

 

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:

 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását,
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket rendelkezésére bocsássák, a betanulásához való lehetőséget biztosítsák,
 • a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszereléseket, munka, és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodási lehetőség biztosítását.

A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.

A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítést meg kell tagadnia.

Az előzőekben meghatározott veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, az egyéni védőeszközök működő képtelensége, illetve hiánya.

Soron kívüli orvosi vizsgálatot kérhet, amennyiben az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely őt az adott munkakör betöltésére alkalmatlanná teheti.

A munkahelyen minden dolgozó:

 • csak azt a munkát végezheti, amivel megbízták,
 • csak azon a munkahelyen, munkahelyeken végezhet munkát, ahová a munkahelyi vezetője irányította,
 • csak azokat a munkaeszközöket, szerszámokat használhatja, amelyeket a kezelési, karbantartási, műveleti, technológiai utasításokban a munkafolyamatokhoz meghatároztak.

A munkavédelmi oktatások rendje

 

Az Mvt. 55 § (1) bekezdése szerint a munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia, hogy a munkavállaló munkavédelmi oktatásban részesüljön az alábbi esetekben:

 • munkába állásakor
 • munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés körülményeinek változásakor
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembehelyezésekor
 • új technológia bevezetésekor

A munkahelyre és a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések

Munkaeszközök és azok használata

Meg kell vizsgálnia az általa üzemeltetett gép, berendezés biztonságos kezeléséhez szükséges feltételeket, ezen belül különösen:

 • a védőburkolatok meglétét, megfelelő rögzítettségüket,
 • a kapcsolók, vezérlő, kezelőszervek, ellenőrző, és biztonsági berendezések működőképességét,
 • a kiszolgáláshoz szükséges mozgástér meglétét.

Használatba vétel előtt annak érdekében gondosan meg kell vizsgálnia minden olyan eszközt, kéziszerszámot is, amit a munkavégzés során használ, kézbe vesz, hogy eldöntse, hogy:

 • azzal a szokásos munkafolyamatot el tudja-e végezni,
 • ép, nem törött, rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Kéziszerszámokat, munkaeszközöket, gépek cserélhető szerszámait használaton kívül asztalon, nyersanyagok között, vagy más hasonló helyen hagyni nem szabad.

Ezeket az eszközöket csak könnyen elérhető magasságban felszerelt tárolószekrényekben, ládában vagy az eszközök leesését megakadályozó polcon szabad tárolni.

A gépek, berendezések kezelését, kiszolgálását csak olyan személy végezheti, akit ezzel a tevékenységgel megbíztak.

A kezelőelemeket feliratozással kell ellátni, veszély, üzemzavar esetén a gépet azonnal le kell állítani. A leállítás legmegbízhatóbb és a leggyorsabb módja a gépekre felszerelt biztonsági kapcsoló. Könnyen felismerhető, mert alakja a többi kezelőgombtól eltérő (gomba alakú), igen nagy felületű, piros színű.

Gépek, berendezések, belső terében, ún. veszélyzónába nyúlni, ott bármilyen munkát végezni (karbantartás, tisztítás, javítás, vagy utánállítás, stb.) csak a hajtómotor kikapcsolása, a forgómozgó alkatrészek leállása, a kikapcsolt állapot biztosítása és feszültségmentesítése után szabad.

A javítás, karbantartás, gépbeállítás elvégzése után a gépet csak a munkahelyi vezető és a javítást végző szakember felügyelete alatt szabad ismételten elindítani.

Munkavégzés, karbantartás, takarítás során, a munkahelyen lévő elektromos berendezéseket, vezetékeket óvni kell a mechanikai sérülésektől.

Sarokcsiszoló (Milwaukee AGVK 24-230EK DMS, Milwaukee AGV15-125XE, Milwaukee M18 CAG125X-502X)

 

A munkaeszköz fém és fa csiszolására alkalmas. A géphez csak a gyártó által előírt akkumulátorok használhatóak, az akkumulátorok töltőjét óvni kell a nedvességtől és a folyadékokkal való érintkezéstől. Az akkumulátort szétszerelni szigorúan tilos.Az elektromos hálózatról működtethető típusoknál, használat előtt meg kell győződni az elektromos kábel sértetlenségéről. Amennyiben az elektromos kábel vagy a villásdugó sérült, a géppel a munkát megkezdeni tilos.Sérült kiegészítők használata nem megengedett, használat előtt ellenőrizni kell a csiszolókorongok épségét, nem repedtek vagy csorbultak. A kiegészítők ellenőrzését felszerelésük után, egy percen át tartó működtetéssel a terhelés nélküli fordulatszámon kell elvégezni.

Egyéni védőeszközöket kell viselni az eszköz használtat során. A munka jellegétől függően szem- és arcvédő, pormaszk, hallásvédő eszköz, kesztyű és kötény használata indokolt. Aki a munkaterületen tartózkodik vagy oda belép, szintén viselnie kell egyéni védőeszközöket.

Amennyiben fennáll a vágóél elektromos vezetékbe való ütközésének veszélye, a gépet a szigetelt markolási felületein szabad csak érinteni. A gépet addig lerakni nem szabad, amíg a forgó részek mozgásban vannak.

Gyúlékony anyagok környezetében a gép működtetése nem javasolt.

A visszarúgás jelenségére is ügyelni kell. A visszarúgás a szerszám hirtelen reakciója a forgótárcsa, kefe vagy más tartozék beszorulásakor illetve beakadásakor. A veszélyek kiküszöbölhetők a szerszám kétkezes, stabil fogásával, a kisegítő fogantyú használatával.

A gépre, csak az arra javasolt tárcsát és az ahhoz tárcsavédőt szabad felszerelni. A tárcsavédő felhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy minél jobban eltakarja a forgó tárcsát a használó irányában. A tárcsákkal olyan munkákat szabad végezni, amely célra tervezték használni. A tárcsát nem szabad túlságosan a munkafelületre nyomni, azzal mély vágást végezni. A munka végeztével, a munkaeszközt ki kell kapcsolni és a gépet stabilan kell tartani addig, amíg a forgó részek le nem állnak.

Indításkor a tárcsát nem szabad a munkadarabra helyezni, forogva kell, hogy elérje azt.

Ezzel a géppel kőcsiszoló tárcsa használata szigorúan tilos. Működő szerszámot felügyelet nélkül nem szabad hagyni. A munka végeztével, a munkadarab közvetlen érintése sérülést okozhat a felmelegedett felületek miatt. A munkadarab megfelelő alátámasztását és stabilitását a munka előtt ellenőrizni kell.

Azbesztet tartalmazó anyagokon ne használja a gépet. A vágókorongot nem szabad laterális irányú nyomásnak kitenni.

Fúró-csavarbehajtó és ütvecsavarozó (Milwaukee M18 CBLDD-202C, M18 CBLDD-202C)

 

A szerszám, fúrásra és csavarbehajtásra használható, fába, fémekbe és műanyagokba. Munkavégzés során mindig viseljen hallásvédő egyéni védőeszközt. A szerszámgépet a szigetelt markoló felületeinél fogja, ha olyan műveletet végez, amikor a vágóeszköz rejtett vezetékkel érintkezhet. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy szilárdan áll.

Bizonyosodjon meg arról hogy, senki sincs lent amikor a szerszámot magas helyen használja. Tartsa a szerszámot szilárdan. Ne nyúljon a forgó részekhez. Ne szerelje szét az akkumulátort. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. A túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja. Ne zárja rövidre az akkumulátort, ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.

Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.

Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek. Ne használjon sérült akkumulátort.

Fúrókalapács (Milwaukee PLH 28 XE)

A gépet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely a gép adattábláján szereplővel azonos feszültséget biztosít, továbbá a gép kizárólag egyfázisú, váltóáramú tápfeszültséggel működtethető. A gép használata közben, használjon zajártalom elleni védőfelszerelést, illetve védőkesztyűt,védőszemüveget és porképződéssel járó munkák esetén arcmaszkot is.

Az elektromos kisgépeket nem szabad eső hatásának kitenni. Ne használjon elektromos kisgépeket nedves vagy nyirkos környezetben. Gondoskodjon a munkavégzési terület jó megvilágításáról. Tilos elektromos kisgépeket olyan környezetben használni, ahol az tűzvagy robbanásveszéllyel járhat együtt.

A rendeltetésszerű sebességgel használt gép jobban és biztonságosabban végzi el a munkafeladatot. Nem szabad bő ruhát vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé. Tilos a gépet a csatlakozó vezetékénél fogva vinni vagy rángatással leoldani a csatlakozóaljzatról. Óvja a csatlakozó vezetéket a hőtől, az olajszennyeződéstől és az éles peremektől. A munkadarab rögzítésére használjon befogókészülékeket vagy satut. Ez biztonságosabb, mintha kézzel tartaná a munkadarabot.

A gyártó által előírt karbantartási, tisztítási feladatokat mindig el kell végezni a gépen, a biztonságos használat érdekében.

Használatot követően, karbantartás, tisztítás ideje alatt, a gépet minden esetben le kell választani a hálózatról.

A hálózatra történő csatlakoztatás előtt, minden esetben meg kell győződni arról, hogy a gép kapcsolója „KI” állásban van.

Mielőtt használná a gépet, a védőburkolat vagy egyéb alkatrész gondos vizsgálatával állapítsa meg, hogy az képes-e a megfelelő működésre és rendeltetésének betöltésére. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyzetbeállítását és akadálytalan mozgását; ellenőrizze, hogy nicsenek-e törött alkatrészek, sérült védőburkolat, sérült vezeték; továbbá ellenőrizze az összeszerelést és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja a gép működését.

A gép javítását csak szakember végezheti.

Munkavégzés közben a gépet, két kézzel szilárdan kell tartani, mozgó alkatrészek közelébe nyúlni szigorúan tilos.

Működő gépet a munkaterületen tartózkodó más személy felé fordítani tilos.

Közvetlen a működtetés után, a gép alkatrészeihez nyúlni tilos, azok rendkívül forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak.

Egysebességes fúrógép (Milwaukee HDE 13RQX)

A gépet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely a gép adattábláján szereplővel azonos feszültséget biztosít. Tartsa tisztán a munkaterületet, és gondoskodjon jó megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében működtetni. Az elektromos kisgépek szikráznak, amitől könnyen meggyulladhat a por vagy gáz.

Az elektromos kisgép csatlakozódugaszának bele kell illenie a hálózati aljzatba. Tilos a csatlakozódugaszt bármilyen módon átalakítani. A földelt (testelt) elektromos kisgépekhez semmiféle adaptert nem szabad használni.

Kerülje a földelt vagy testelt felületek – pl. csövek, hősugárzók, tűzhelyek – testi érintését. Az emberi test földelése vagy testelése esetén fokozódik az áramütés kockázata. Tilos az elektromos kisgépet eső vagy nedvesség hatásának kitenni.

Tilos a gépet a csatlakozó vezetékénél fogva vinni vagy húzni, illetve a gépet a vezeték rángatásával leoldani a csatlakozóaljzatról. Óvja a csatlakozó vezetéket a hőtől, az olajszennyeződéstől, az éles peremektől és a mozgó alkatrészek közelségétől.

Használjon védőfelszereléseket. Kisgépek használatakor mindig viseljen zajártalom elleni védőeszközt, védőszemüveget, védőkesztyűt és porképződéssel járó munkafolyamatoknál arcmaszkot is.

Kerülje az elektromos kisgép véletlenszerű beindítását. A hálózathoz történő csatlakoztatás előtt győződjön meg a gép kikapcsolt állapotáról.

Mielőtt bekapcsolná az elektromos kisgépet, távolítsa el belőle a beállító szerszámokat és csavarkulcsokat. Viseljen megfelelő ruházatot. Nem szabad bő ruhát vagy ékszereket viselni. Ügyeljen arra, hogy a haja, ruházata és kesztyűje ne kerüljön a mozgó alkatrészek közelébe. Ne erőltesse az elektromos kisgépet. Mindig a konkrét alkalmazásnak megfelelő elektromos kisgépet válassza. Nem szabad használni azt az elektromos kisgépet, amelyet a kapcsolója nem képes be – és kikapcsolni. Használatot követően, karbantartás, tisztítás ideje alatt, a gépet minden esetben le kell választani a hálózatról. Gondosan tartsa karban az elektromos kisgépeket. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyzetbeállítását és akadálytalan mozgását; ellenőrizze, hogy nincs-e törött alkatrész; továbbá ellenőrizzen minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kisgép működését. Használatba vétel előtt javíttassa meg a sérült elektromos kisgépet. Elektromos kisgépeit mindig szakemberrel, és kizárólag az eredetivel azonos típusú cserealkatrészek felhasználásával javíttassa. Tartsa a fogantyúkat szárazon és tisztán, valamint olaj- és kenőzsír-szennyeződésektől mentes állapotban. Olyan munkaműveletetek végzésekor, melyeknél a vágógép rejtett vezetékbe vagy saját csatlakozózsinórjába ütközhet, a gépet a szigetelt markolási felületeknél fogva kell tartani. Feszültség alatt álló vezetékek érintésekor ugyanis a gép szabadon álló fém alkatrészei is feszültség alá kerülnek, amitől áramütés éri a gép kezelőjét. Erősen fogja meg a gépet, két kézzel tartva azt. Ne nyúljon a forgó alkatrészek közelébe. Közvetlenül működtetés után a fúrószerszám és a munkadarab érintése tilos, mert ezek rendkívül forrók lehetnek, és égési sérülést okozhatnak.

Körfűrész (Parkside PHKS 1350 C2)

A szerszám hosszirányú és keresztirányú, ferde egyenes – és gérvágások végzésére használható

faanyagokban, úgy, hogy közben szorosan érintkezik a munkadarabbal. A gép használata során viseljen egyéni hallásvédő eszközt. Tartsa a kezét távol a vágási területektől és a fűrészlaptól! Tartsa a másik kezét akisegítő fogantyún vagy a motor burkolatán. Ne nyúljon a munkadarab alá. Ne próbálja eltávolítani a levágott darabot, ha a fűrészlap forog.

A fűrészlap szabadon forog a kikapcsolás után. Várja meg, amíg a fűrészlap megáll, mielőtt megfogja a levágott darabot.

Soha ne fogja a kezében a vágni kívánt munkadarabot, sem pedig a lábaira fektetve ne dolgozzon vele. Rögzítse a munkadarabot egy szilárd padozaton. Tartsa a szerszámot a szigetelt markolási felületeinél fogva, amikor olyan műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye, hogy a vágószerszám rejtett vezetékekbe ütközhet. Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő fűrészlap alátéteket vagy fejescsavarokat.

Használat során a visszarúgás veszélyével számolni kell, ennek elkerülése érdekében, stabilan kell tartani a szerszámot, kétkezes használattal. Amikor a fűrészlap meghajlott, vagy valamiért meg kell szakítania a vágási műveletet, engedje fel a kioldót és tartsa mozdulatlanul a fűrészt az anyagban, amíg teljesen meg nem áll. Soha ne próbálja eltávolítani a fűrészt a munkadarabból vagy visszahúzni a fűrészt, amíg a fűrészlap mozgásban van, mert visszarúgás léphet fel. Tegye a fűrész alaplemezének szélesebb részét a munkadarab azon részére, amely szilárdan meg van támasztva, ne arra, amelyik leesik a vágás végén.

Soha ne próbáljon a körfűrésszel úgy vágni,hogy azt felfordítva befogja egy satuba. Ez különösen veszélyes és komoly sérülésekhez vezethet.

Köszörűtárcsával ne dolgozzon ezen a gépen. Pormaszk viselése kötelező a fűrészelési munkafolyamatok ideje alatt. Figyeljen oda, hogy a szerszámot egyenes vonal mentén, folyamatosan tolja előre. A szerszám erőltetése vagy csavarása a motortúlmelegedéséhez vezet, valamint veszélyes visszarúgásokat eredményez, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak.

Akkumulátor sortöltő (Milwaukee M1418C6)

A töltővel csak a leírásban szereplő, megfelelő specifikációjú akkumulátorok tölthetők. A hibás elektromos csatlakoztatás illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet. A töltőkészüléket csak előírásszerűen szerelt dugaszolóaljzatba szabad csatlakoztatni.

Nem szabad működtetni a készüléket, ha azon sérülés tapasztalható, vagy a hálózati kábel/hálózati csatlakozó meghibásodott.

Sérült hálózati kábelt, csak szakember cserélhet!

A hálózati kábelt meghosszabbítani tilos. A hálózati kábelt mindig a dugónál fogva kell kihúzni az csatlakozóaljzatból. A töltőkészülék közvetlen közelében dohányozni szigorúan tilos. Nedvességtől, közvetlen vízhatástól a készüléket óvni kell. Az akkumulátorok töltését jól szellőző helyen kell végezni.

A töltés befejezésekor, először a töltő készüléket kell leválasztani a hálózatról.

Turbomaró (Dremel 4000-1/45)

A munkahely legyen tiszta és jól megvilágított. Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal

olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.

A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyenmódon sem szabad megváltoztatni.

Kerülje a földelt felületek, például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől. Soha ne használja az elektromos kábelt a rendeltetésétől eltérő célra. A szerszámot soha ne hordozza a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és mozgó gépalkatrészektől.

Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz és/vagy felszerelné az akkumulátort, felvenné vagy hordozná a szerszámot. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon, és az egyensúlyát megtartsa. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Ne terhelje túl a kéziszerszámot. Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatbólés/vagy vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt a szerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél, vagy a szerszámot eltárolja.

Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A kéziszerszám megrongálódott részeit a készülékhasználata előtt javíttassa meg. Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személy javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ne használjon megrongálódott tartozékokat. Vizsgálja meg, minden egyes használat előtt a tartozékot: ellenőrizze, nem pattogzott-e le és nemrepedt-e meg a csiszolókorong, nincs-e eltörve,megrepedve, vagy nagymértékben elhasználódva a csiszolótányér, nincsenek-e a drótkefében kilazult, vagy eltörött drótok. Ha az elektromos kéziszerszám vagy a tartozék leesik, vizsgálja meg, nem rongálódott-e meg, vagy használjon egy hibátlan tartozékot. Miután ellenőrizte és felszerelte a tartozékot, kerülje el a jelenlévő személyekkel együtt a forgó tartozék síkját, és járassa egy percig az elektromos kéziszerszámot terhelés nélkül a legmagasabb fordulatszámon.

Viseljen személyi védőfelszerelést. Használjon az alkalmazásnak megfelelő védőálarcot, munkavédelmi szemüveget vagy védőszemüveget. Amennyiben célszerű, viseljen porvédő álarcot, zajtompító fülvédőt, védőkesztyűt vagy különleges kötényt, amely távol tartja a csiszolószerszám-és anyagrészecskéket. Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távolságban maradjon az Ön munkaterületétől. Minden olyan személynek, aki belép a munkaterületre, személyi védőfelszerelést kell viselnie. Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogófelületeknél fogja meg, ha fennáll a veszélye,hogy a vágásra használt tartozék a rejtett vezetékeket vagy a saját hálózati vezetékét is átvághatja.

A kisebb munkadarabokat soha ne fogja az egyik kezében, hogy a másikkezében tartott szerszámmal megmunkálja.

Mindig abban az irányban engedje a tartozékot az anyagba, amelyben a vágóél kilép az anyagból

(amely irányba a forgácsokat is szórja). Ha a tárcsa megszorul, beékelődik, vagy ha a kezelő megszakítja a munkát, kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és tartsa azt mozdulatlanul, amíg a tárcsa teljesen leáll. Soha ne próbálja meg kihúzni a még forgó tárcsát a vágásból, mert ez visszarúgáshoz vezethet.

Munkavégzésnéhány biztonsági követelménye képekben

A MUNKATERÜLET RENDEZETTSÉGE

Gondoljunk arra, hogy a megelőzés sokkal könnyebb és célravezetőbb,

mint a megtörtént baleset következményeit felszámolni!

A munkaterületen, közlekedési útvonalakon szétszóródott törmelék, hulladékok növelik a balesetveszélyt, elcsúszást, botlást okozhatnak!

untitled3untitled2

A terület akadálymentesítését – lehetőség szerint folyamatosan – de legkésőbb a nap végén végre kell hajtani! A hulladékokat, törmelékeket össze kell szedni, és a gyűjtőhelyre kell szállítani! El kell végezni a szükséges takarítást is!

A kiömlött folyadékot homokkal, vagy más szárazanyaggal szórjuk fel. Téli időjárás esetén sózást alkalmazzunk, mert a folyadékok megfagyhatnak, növelve ezzel az elcsúszás veszélyét!

untitled4

A helytelenül (szabálytalanul) tárolt anyagok is balesetet okozhatnak!

Ügyeljünk az anyagok, különösen a szálanyagok helyes tárolására!

untitled6

untitled7

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK, KÉSZÜLÉKEK

Villamos berendezést csak az előírásoknak megfelelően szabad használni, üzemeltetni!

A szabálytalan használatból eredő áramütés végzetes is lehet!

untitled16

Sérült, szigeteléshiányos készüléket üzemeltetni tilos. Az elektromos gépek szigetelésének, vezetékeinek, villásdugóinak sértetlenségét naponta, az üzemeltetés előtt, szemrevételezéssel ellenőrizni kell!

untitled17

Be kell tartani az elektromos bekötésekre vonatkozó villamos biztonságtechnikai előírásokat. Tilos a villamos biztosítékokat az előírtnál nagyobb értékűre cserélni, áthidalni, (patkolni).

Szabálytalanul szerelt, blankolt, villásdugó nélküli, hiányos szigetelésű, ill. földelés nélküli eszközöket használni tilos!

untitled19

A szükség-, ill. kiegészítő világítás céljára szolgáló eszközöket el kell látni a rögzítéshez szükséges akasztóval, valamint a fényforrás mechanikus védelme érdekében védőrácsot kell alkalmazni!

untitled18

Ha az üzemeltetés nem biztonságos, vagy az üzem során elektromos rendellenesség tapasztalható, a berendezést tilos beindítani, ill. haladéktalanul le kell állítani!

Elektromos berendezéseket csak szakképzett személy szerelhet, javíthat.

LÉTRÁK

Csak megfelelő műszaki állapotú létrát használjunk!

untitled2

untitled3

Saját készítésű, ill. nem csapolt fokokkal ellátott létra használata veszélyes!

Támasztóláb (tapadást biztosító papucs) nélkül a létra a talajon elcsúszhat!

Szintek közötti támasztólétra alkalmazása esetén a létra legalább 1 m-rel nyúljon túl az érkezési szinten, a biztonságos kilépés érdekében.

A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel, illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani.

A létra használata közben, azon a munkavállalónak mindig biztonságosan meg kell tudnia állni és meg kell tudni kapaszkodni, amennyiben valamilyen 10 kg-nál nem nehezebb terhet kell felvinni a létrára, az a kapaszkodás lehetőségét hátrányosan nem befolyásolhatja.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

A megfelelő védőeszköz viselése elengedhetetlen része a személyi védelemnek!

Egyéni védőeszköz, minden olyan eszköz , amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzése során jelentkező illetve a technológiából származó kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. Ilyen értelemben nem minősül egyéni védőeszköznek a közönséges munkaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek.

Abban az esetben, amikor a munkáltató megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit nem tudja garantálni, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkavállalókat egyéni védőeszközzel köteles ellátni, továbbá ellenőriznie kell azok szakszerű használatát is.

A munkáltató átadja azokat az információkat a munkavállalók részére, amelyek azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről szólnak, amelyekkel szemben a védőeszköz használata szükséges. A védőeszközzel együtt át kell adni a munkavállalók részére a ,magyar nyelvű használati utasítást is. Az egyéni védőeszközökről szóló tájékoztatást és a gyakorlati oktatást dokumentáltan kell megtartani, amit a munkavállalók aláírásukkal igazolnak.

A védelmi képességét elvesztő egyéni védőeszköz tovább nem használható. A munkavállaló az egyéni védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le.

A zárt szemüveg védelmet biztosít az elrepülő szilárd darabokkal szemben, a légzésvédő maszk megakadályozza a por szervezetbe való bejutását. A fejvédő sisak véd a leeső tárgyak, anyagok ellen, illetve a fej beütésének veszélye ellen. A védőeszköz viselésének célja, hogy a fejformára átvitt erőhatás ne haladja meg az 5,0 kN értéket. A védősisakok védőképességének fokozatát az ütéselnyelő képességük határozza meg.A kéz védelmét biztosítja a mechanikai védőkesztyű, a láb védelméért a biztonsági védőcipő felel, amely az elcsúszás ellen, a talp átszúrása ellen és a leeső tárgyak ellen biztosítja a használóját.

Az egyéni védőeszközök a munkavédelem szerves részét képezik. A megfelelő védőeszköz kiválasztása és használata az egészségmegőrzést és a biztonságot szolgálja.

Viselésük kötelező!

Tudatos munkabiztonsági szemlélet nélkül a munkavédelem nem működik! A szabályokat azért alkották, hogy biztosítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzési feltételeket. A munka megkezdése előtt gondolja végig, milyen veszélyekkel járhat az adott tevékenység, illetve minden feltétel (anyag, szerszám, védőeszköz stb.) adott-e a biztonságos munkavégzéshez!

Amennyiben hiányosságot, balesetveszélyes körülményeket tapasztal, ne kezdjen munkához, kérje közvetlen vezetője segítségét!

A kézi anyagmozgatás tudnivalói

Súlyhatárok

Nem, kor

Tömeghatár

Fiúk 14-16, lányok 16-18 éves korig

 • Sík talajon 15 kg, ketten 30 kg
 • 1 %-os emelkedőn 10 kg
 • 2 %-os emelkedőn 5 kg

Fiúk 16-18 éves korig, nők (18 évesnél idősebbek)

 • 20 kg, legfeljebb 60 m távolságra

Férfiak (18 évesnél idősebbek)

 • sík talajon: 50 kg90 m távolságra
 • 10 %-os emelkedés: max. 30 m
 • 50 kg-nál kisebb teher arányosan nagyobbtávolságra szállítható

A helyes testtartás

Anyagmozg

Helytelen!

Helyes!

Teheremelés

Felemelés előtt vizsgáljuk meg a terhet

 • A súlynorma szerint egy személy felemelheti, szállíthatja-e a terhet?
 • Nincs-e rögzítve vagy lefagyva a teher?
 • A teheremelést végző rendelkezik-e a szükséges egyéni védőeszközökkel?

A teher emelésekor:

 • Az emelendő tárggyal szemben, ahhoz a lehető legközelebb terpeszállásban helyezkedjünk el,
 • Vegyünk fel guggoló állást úgy, hogy a lábszár és a comb között a térdünk 90°-nál nagyobb szöget ne zárjon be (az ennél mélyebb helyzetben feles­leges túlterhelés keletkezik),
 • egyenes felső testtartással fogjuk meg az emelendő terhet.
 • A terhet egyenletes sebességgel, sosem lökésszerűen emeljük. Emelésnél nem szabad elfordulnunk. Olyan helyen fogjuk meg a terhet. mely a fogás biztonságát lehetővé teszi,
 • Terjedelmes, nehezen fogható tárgyakat ketten emeljünk.
 • A teher a lehető legközelebb legyen a testhez így azonos erőkifejtéssel a biztosabban tudjuk az emelést elvégezni.
 • Mennél közelebb van a testünkhöz a felemelendő teher, annál nagyobb tömeget tudunk biztonságosan felemelni.

Szállítás

 • A teher felemelése előtt vizsgáljuk meg a szállítás útvonalát, biztonságos-e a talaj?
 • Az úton fekvő szétszórt, a közlekedést veszélyeztető tárgyakat távolítsuk el.
 • Szimmetrikus teherelosztást biztosítsunk.
 • A terhet a testünkkel (mell, comb) támasszuk meg
 • Lehetőleg a vállon, illetve a háton helyezzük el.
 • Hosszabb távon tegyük le és pihenjünk.

Letétel

 • Letevés előtt vizsgáljuk meg, hogy a hely, ahová a terhet helyezni kívánjuk, megfelel-e? Pl.: szükséges-e alátétfa elhelyezése? A talaj alkalmas-e a teher lehelyezésére?
 • A terhet fokozatosan kell letenni.
 • Nem szabad a lehelyezendő felület elérése előtt a terhet hirtelen elengedni.
 • A terhet – úgy, mint a felemelésnél – egyenes derékkal, guggolva, lábunk között helyezzük le.
 • Először egyik élére helyezzük, majd figyeljünk arra, hogy kezünk ne maradjon a teher alatt.

Több személy együttes anyagmozgatása

 • Ha egyszerre kettő vagy ennél több személy végez együttesen anyagmozgatást, akkor a biztonságos munka érdekében irányítót kell kijelölni, aki jártas a rakodásban és elmúlt 18 éves.
 • Az irányító a munka megkezdése előtt köteles a dolgozókat tájékoztatni a helyes és szükséges munkafogásokról, az alkalmazásra kerülő vezényszavakról, az emelés és szállítás módjáról, az igénybe veendő útról.
 • Vezényszavait, utasításait be kell tartani.
 • Az egy főre eső súlynormákat be kell tartani.
 • 200 kg feletti teher mozgatásakor az irányító csak az irányítással foglalkozhat, emelésben, szállításban nem vehet részt.

Hosszú tárgyak szállítása

Helytelen!

Helyes!

Munkabalesetek

Minden bekövetkezett legkisebb sérülést, balesetet, rosszullétet a munkavállaló köteles azonnal, de legkésőbb a műszak végezetéig a közvetlen munkahelyi vezetőjének bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség nem csak azt a dolgozót terheli, aki sérülést szenvedett, hanem minden olyan munkavállalót is, aki a balesetet észlelte, látta, vagy például elsősegélyben részesítette.

Minden dolgozó, aki a munkahelyén megsérül, köteles elsősegélynyújtásra jelentkezni a munkahelyi elsősegélynyújtó helyen.

A közvetlen munkahelyi vezető feladata, ha baleset, sérülés jut tudomására, hogy gondoskodik a baleseti helyszín lehetőség szerinti változatlan megtartásáról a baleset kivizsgálásáig, valamint gondoskodjon:

 • a sérült szükséges szakszerű elsősegélynyújtásáról, orvosi ellátásáról,
 • a szükséges adatok rögzítéséről a Munkabaleseti naplóban.
 • az egység vezetőjének, valamint szükség szerint a munkavédelmi koordinátor, illetve a hatóság értesítéséről.

Súlyos esetekben mentőt kell hívni (tel: 104, 112). A mentő hívásának szükségességét s munkahelyi vezető, szakképzett elsősegélynyújtó jogosult elbírálni, kivéve, ha a mentők hívását a sérülés mértéke egyértelműen indokolja.

Súlyos munkabalesetet a vezető köteles a területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek telefonon, faxon vagy egyéb módon azonnal jelenteni.

Villamos biztonságtechnika

Áramütéses balesetek fajtái

 • Közvetlen érintés,
 • Közvetett érintés
 • Villamos ív által okozott balesetek
 • A levegő átütése által okozott balesetek
 • Másodlagos balesetek elesés, leesés, mechanikai sérülések, csonttörés.
 • Villámcsapás okozta balesetek

Áram hatásai

Bioelektromos hatás: izmok összehúzódása, szív ritmusképző szerv bénítása, idegpályák károsítása

Joule hő: szövetek égéses roncsolódása, érfalak, vörös vértesteksérülése, utóbbi vese elégtelenséget eredményezhet.

A villámcsapás 25-30%-ban halált okoz. Égési sérülések, eszméletvesztés, idegrendszeri károsodás, villám bénulás.

A mentés és a segélynyújtás sorrendje

A segélynyújtó

 • ha egyedül van, segélynyújtás közben kiabálással hívjon segítséget!
 • szabadítsa ki az áramütött személyt (veszélyes helyzetéből) az áramkörből!
 • a kiszabadítás után azonnal részesítse elsősegélyben, szükség esetén kezdje meg az újraélesztést! Minden másodpercnyi késedelem végzetes lehet.
 • azonnal hívassa a leghamarabb elérhető orvost és a mentőket is!
 • szükség esetén gondoskodjék a villamosmű, a műszaki mentők (tűzoltók) értesítéséről is!

Megjegyzés:

Általában a vérkeringés teljes leállása után az első 4 percben indított újraélesztés a leginkább eredményes. Ennek megfelelően tehát a gyorsaság itt nagyon lényeges.

Az ország valamennyi automata telefonhálózatában a mentők telefonszáma 104, a tűzoltóké 105, az általános segélyhívó szám 112.

Az áramszolgáltatót (villamosművet) csak abban az esetben kell értesíteni, ha a baleset az ő villamos berendezésén történt, vagy a balesetet okozó berendezés kikapcsolása csak az áramszolgáltatói berendezésből hajtható végre.

Nem tartozik a mentéshez a hatóságok (pl. a rendőrség, a munkavédelmi felügyelő) előírt értesítése. Ezt természetesen meg kell tenni, de csak a balesetes kellő ellátásának biztosítása után.

Gyakorlati oktatások anyaga

Amennyiben elektromos készülék vezetékének toldására van szükség, azt csak szabványos hosszabbítóval szabad megoldani. Elektromos készülék használatának befejezésekor, annak vezetékét a dugaszolóaljzatból annak ellent tartva szabad kihúzni.

A munkavégzés során használt munkagépekkel kapcsolatos óvintézkedéseket és biztonsági szempontból lényeges ismereteket a III. fejezet 2-8. pontjai tartalmazzák.

Ebben a fejezetben az üzemcsarnok munkaterületen betartandó gyakorlati szabályok kerülnek felsorolásra.

A fémmegmunkáló gépekkel kapcsolatban több veszéllyel is számolni kell, mint például a mechanikai veszélyek, amelyek a forgó géprészekből adódnak, villamos veszélyek, működési rendellenességek okozta veszélyek, a megmunkálás során leváló anyagok (por, forgács, szikra), korongrobbanás. A munkafolyamatok során fokozott figyelmet kell fordítani az alábbi biztonsági követelmények betartására: csak képzett dolgozó végezzen munkát a géppel, ne viseljen a munkavégzés közben semmilyen ékszert, lógó, bő ruházatot. Előírt egyéni védőeszközöket a munkavégzés ideje alatt kötelező viselni. Védőburkolat kötelező használata. Esetleges karbantartás során az akaratlan indítás kizárására ügyelni kell.

Munkakezdés előtt a gépet meg kell vizsgálni, ellenőrizni kell, a gép mozgó részeinek épségét, a megvilágítás megfelelősségét, a megfelelő munkaterületet. Amennyiben munkavégzés közben, bármilyen rendellenességet tapasztal a munkát végző, a munkát azonnal be kell fejezni és az eseményt jelezni kell a munkahelyi vezetőnek.

Fontos lépés, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, hogy a gépekkel történő munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a gép vészleállítójának működőképességét. A munkafolyamat megkezdése előtt ellenőrizni kell a gépben lévő hűtő- és kenőfolyadékok szintjeinek megfelelősségét.

Munka közben, a levált anyagrészeket, forgácsot eltávolítani még segédeszközzel is tilos. A működő gépet felügyelet nélkül hagyni nem szabad. Bármilyen textília, rongy használata a forgó géprészek közelében tilos. Sűrített levegő használata a munkaruházat tisztításához és a szennyeződések eltávolításához tilos.

Minden munkavállalónak, ismernie kell annak a gépnek a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó előírásait, amellyel a munkát végzi.

Vegyük figyelembe az alábbi rendelkező jelzéseket:

Tiltó jelzések:

Veszélyes készítményeknél használt jelzések:

Biztonsági figyelmeztető jelzések:

Az adott munkaterületre és tevékenységre vonatkozó gyakorlati tudnivalók az alábbiak szerint oktatandók az eddigiekben részletezetteken kívül.

A gyakorlati tudnivalók oktatása a közvetlen munkairányító feladata.

Egy új helyszínen végzendő munkafolyamat megkezdése előtt célszerű a rendszeres munkavédelmi oktatáson kívül is kioktatni a munkavállalókat kioktatni az adott helyszín és művelet veszélyeiről:

 • munkahelyi öltözködési és magatartási szabályok
 • technológiai dokumentációk (technológiai, kezelési, szerelési, karbantartási, műveleti utasítások) részletes ismertetése
 • előírt védőfelszerelések használatának ismertetése, bemutatása, rendeltetésszerű használatának szabályai
 • adott munkaterületen belüli és kívüli közlekedési szabályok
 • a munkahely, munkafolyamatok sajátos veszélyforrásainak ismertetése, és az ellenük való védekezés módjai
 • megtörtént munkabalesetek, „kvázi” balesetek, sérülések – személyi, tárgyi, magatartásbeli és egyéb – okainak az ismertetése
 • rend és tisztaság szerepe, megőrzésének fontosság


Kitöltöm a tesztet